17 มิถุนายน 2565 | 18:14 น.

รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการการผลิตปาล์มเพื่อริเริ่มพัฒนาเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนแห่งประเทศไทย

9-16 มิถุนายน 2565 โครงการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย (TSPOA) นำโดย คุณวิลาววรณ น้อยภา ดร.จีรนุช ศักดิ์คำดวง และคณะนักวิจัย เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างเอกสารดำเนินการพัฒนาเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนแห่งประเทศไทย สำหรับการกระชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก  

โดยได้รับข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อร่างการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนในประเทศไทยที่เหมาะสมและสอดคล้องด้านเป้าหมายและพันธกิจของเครือข่ายที่ยังต้องให้ความสำคัญของข้อมูลการรับรู้ของมาตรฐาน RSPO การสื่อสารที่ต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ยังอยู่ระดับน้อย รวมถึงการเป็นกลไกทางสังคมต่อการสนับสนุนของรัฐบาล ตลอดจนการผลักดันแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนใกลุ่มผู้ผลิตและบริโภคไปพร้อมๆ กันกับกลไกราคาปาล์ม การส่งเสริมให้เกิดการยกระดับปาล์มน้ำมันในประเทศสู่การผลิตที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกในระยะต่อไป