23 มิถุนายน 2564 | 18:03 น.

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสถาบัน​สิ่ง​แวดล้อม​ไทย​ (TEI)​ ในโอกาสที่ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว-Green Office ระดับดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

TEI ในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ​ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) นับเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมุ่งลดการใช้พลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นแรงสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนอย่างแท้จริง​ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TEI เป็นองค์กรที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน  การจัดซื้อจ​ัดจ้างที่เป็นมิตร​กับสิ่งแวด​ล้อม​ (Green Procurement) การบริหารอาคาร (Green Building Management) การลดใช้ทรัพยากร การอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมของอาคารสถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ดี และการจัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น​
 

คณะทำงาน Green Office​​ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย