17 สิงหาคม 2564 | 14:14 น.

พิธีประกาศเกียรติคุณงานมอบโล่รางวัล ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ

16 สิงหาคม 2564 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณงานมอบโล่รางวัล ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ในโอกาสที่ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว-Green Office ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)  จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รางวัลแห่งความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมุ่งลดการใช้พลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นแรงสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนอย่างแท้จริง