30 พฤศจิกายน 2564 | 15:25 น.

ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานรูปแบบออนไลน์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยคณะกรรมการจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

ผ่านไปแล้วกับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานรูปแบบออนไลน์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยคณะกรรมการจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก

คุณศุภฤกษ์ ดวงขวัญ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม)
คุณวราภรณ์ โตสิงห์ ผู้ตรวจประเมินหมวด 1 และ 6
คุณบรรพต ทองนาค ผู้ตรวจประเมินหมวด 2 และ 3
คุณพิเชฐ โสภณแพทย์ ผู้ตรวจประเมินหมวด 4 และ 5

ในการตรวจประเมินการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสถาบันฯ ประจำปี 2564 และให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานเขียวได้อย่างครบถ้วนทั้ง 6 หมวด

ขอขอบพระคุณ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา คณะที่ปรึกษา พนักงานสถาบันฯ ทุกท่านที่มีส่วนทำให้การตรวจประเมินในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี และคณะทำงานสำนักงานสีเขียวยังคงต้องขอความร่วมมือพนักงานสถาบันฯ ในการฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินต่ออายุฯ เพื่อรักษา G ทองไว้