28 ธันวาคม 2564 | 13:54 น.

อบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ