28 ธันวาคม 2564 | 22:05 น.

TEI อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

28 ธันวาคม 2564 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 โดยทีมวิทยากรจาก ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลนครปากเกร็ด ผู้มีประสบการณ์ สอนสนุก และได้ความรู้  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกท่าน ทั้งการอบรมภาคทฤษฏี ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิง วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฝึกการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ ภาคปฏิบัติ มีการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง  ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ฝึกใช้ถังดับเพลิงในการดับเพลิงประเภทต่างๆ เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกต้องถูกวิธี สามารถช่วยเหลือตัวเอง เพื่อนร่วมงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ