25 มีนาคม 2565 | 16:23 น.

1 ชั่วโมงเพื่อโลกและเพื่อเรา 60+ Earth Hour 2022 “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

วิกฤตปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติทุกประเทศทั่วโลก นำไปสู่การเกิดภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย ภูเขาไฟระเบิด ธรณีพิบัติ โรคระบาดที่มีความรุนแรงขึ้น นานาประเทศจึงต้องแสวงหาแนวทางและความร่วมมือในการแก้ไขเตรียมรับและปรับตัว เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์อย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของโลกใบนี้

ในปี 2550 กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund : WWF) ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เริ่มกระตุ้นสร้างจิตสำนึกของผู้คนในสังคมให้หันมาใส่ใจการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม Earth Hour จัดขึ้นทุกปีในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม โดยร่วมมือกับนานาประเทศกว่า 190 ประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม Earth Hour “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” เมื่อปี 2551 และทำติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้มีกำหนดจัดกิจกรรมกันอีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 โดยจะเริ่มปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น. 

เสาร์นี้ “1 ชั่วโมงเพื่อโลกและเพื่อเรา” สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ครั้งนี้ และขอเชิญชวนทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ลดการใช้พลังงานปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร ป้ายโฆษณา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศในอาคารบ้านเรือนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง อันเป็นพลังให้ประชาคมโลกรับรู้ถึงความตั้งใจของประเทศไทยในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน และร่วมมือประหยัดและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
#EarthHour #Connect2Earth #ShapeOurFuture #อนาคตเราสร้างได้ 
รู้หรือไม่? ตั้งแต่ปี 2551-2564 กรุงเทพมหานคร สามารถลดกระแสไฟฟ้าได้ 22,398 เมกะวัตต์ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12,235.40 ตัน คิดเป็นมูลค่า 80.90 ล้านบาท
เรียบเรียง: สุภัชชา สมสวรรค์ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย