11 พฤษภาคม 2565 | 17:57 น.

คณะทำงาน มจธ. ภายใต้โครงการ MEA Award ปีที่ 6 รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

9 พฤษภาคม 2565 คณะทำงาน มจธ. นำโดย คุณอนนต์ ช่วยเกิด และคุณไพรวัลย์ เลาวัฒนารัศมี ดำเนินงานภายใต้การขอรับสิทธิพิเศษ ของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคาร ปีที่ 6 ได้รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร (Energy Audit) ซึ่งทางคณะทำงานฯ เข้ามาทำการตรวจวัดระบบทำความเย็นและสุ่มทวนสอบมาตรวัดไฟฟ้าของอาคาร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

ผลการตรวจวัดระบบทำความเย็นรวม พบว่า (1) ระบบทำความเย็นรวมมีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าพิกัดเครื่อง ซึ่งถือว่าการใช้ไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำเย็นอยู่ในเกณฑ์ปกติ และ (2) คอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็น (No.1/ No.2) ไม่สามารถทำงานได้และคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็น (No.3/ No.4/ No.5) พบความผิดปกติในการทำงาน และ (3) ระดับน้ำของถังพักน้ำเย็นที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน 
ปัจจุบันทางสถาบันฯ ได้ดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปรับระดับน้ำในถังพักน้ำเย็นให้มีระดับที่เหมาะสมกับภาระโหลดการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความเย็นที่จะมีผลต่อผู้ใช้งานอาคารเรียบร้อยแล้วตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ

ผลการตรวจวัดมาตรวัดไฟฟ้า พบว่า มิเตอร์ของเครื่องทำน้ำเย็น และมิเตอร์วัดไฟฟ้าของอาคารบริเวณชั้น 2 มีความผิดปกติ ซึ่งทางคณะทำงานฯ จะเข้ามาทำการตรวจสอบความผิดปกติดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

จากผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารดังกล่าว ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบ สภาพความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ การบริหารจัดการการใช้งานอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการใช้งานอาคารลง
#save energy(energy saving bulb)  #save money (money bag)  #save world (earth)