21 ธันวาคม 2563 | 17:11 น.

สถาบันฯ อบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563