25 มีนาคม 2564 | 19:28 น.

สารวันน้ำโลก 22 มีนาคม ประจำปี 2564 นายกรัฐมนตรี ระบุ ประเทศไทยกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  มีสารวันน้ำโลก ประจำปี 2564 โดยมีใจความว่า พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่าน ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลก เพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและกระตุ้นให้ประชาคมโลกร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2564 นี้ ได้ให้ความสำคัญในประเด็น "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า"

"น้ำ"เป็นปัจจัยนพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลก ในอดีตน้ำมีความสมบูรณ์ ทั้งปริมาณและคุณภาพ แต่ปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตด้านน้ำ โดยมีสาเหตุมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมีปริมาณมากขึ้นทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค การบริการและการผลิต ซึ่งร้อยละ 80 ของน้ำที่ผ่านการใช้ จะกลายเป็นน้ำที่มีการปนเปื้อนปล่อยกลับลงสู่แหล่งน้ำ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจก่อให้เกิดภัยแล้งและอุทกภัย ทำให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเป็นไปด้วยความท้าทายมากยิ่งขึ้น

ในปีนี้ เป็นปีเริ่มต้นทศวรรษใหม่ องค์การสหประชาชาติจึงมีนโยบายให้เป็นทศวรรษ

แห่งการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการบริหารจัดการน้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสมดุลในด้านการดำเนินชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รัฐบาลจึงขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนทุกท่าน ร่วมมือร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้ประเทศไทยสืบต่อไป

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210322104831765