25 มีนาคม 2564 | 20:29 น.

"วิจารย์" ผลักดันการกำจัดขยะให้ผลพลอยได้ในรูปแบบพลังงานผ่านระบบ BCG Model หลังไทยยังพบขยะตกค้างจำนวนมากต่อปี

ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผลักดันการกำจัดขยะให้ผลพลอยได้ในรูปแบบพลังงานผ่านระบบ BCG Model หลังประเทศไทยยังพบขยะตกค้างจำนวนมากต่อปี


นายวิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวในงานเสวนา "ทางออกการจัดการ ขยะเป็นพลังงาน" จัดโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ว่า สถานการณ์ขยะของประเทศไทยยังมีปริมาณค่อยข้างเยอะดูจากตัวเลขปริมาณขยะชุมชนปี 2562 เฉลี่ยปีละ 28.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ยอัตราการเกิดขยะต่อคน 1.1 กิโลกรัมต่อวัน พบเป็นขยะพลาสติก 2 ล้านตันต่อปี แต่สามารถกำจัดได้เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น ส่วนอีกร้อยละ 75 ยังเกิดปัญหาการกำจัดที่ถูกต้อง จึงจำเป็นที่ไทยต้องมีระบบจัดการขยะที่ถูกต้อง อย่างการนำขยะมาผลิตเป็นพลังงาน หรือเรียกได้ว่าขยะเป็นการจัดการแล้วพลังงานไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้ ผ่านระบบ BCG Model คือ "B" เศรษฐกิจชีวภาพ ยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ // "C" เศรษฐกิจหมุนเวียน นำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหมุนเวียนมาใช้ใหม่ และสุดท้าย "G" เศรษฐกิจสีเขียว ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ถือเป็นการตอบโจทย์ในหลายด้านอย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน แต่จะประสบความสำเร็จได้ต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนในประเทศ

ด้าน นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า การผลิตไฟฟ้าด้วยขยะ ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม และไฟฟ้าจากขยะชุมชน โดยโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ หรือ โรงไฟฟ้าขยะ ต้องไม่อยู่ในพื้นที่ใกล้ชุมชน ไม่อยู่ในพื้นที่เป็นแหล่งซับน้ำ ไม่อยู่ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไม่อยู่ในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ ไม่อยู่ในพื้นที่มีมลพิษมากกว่าร้อยละ 80 และไม่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด


ขณะที่ นายธนา ยันตรโกวิท อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ปัจจุบันท้องถิ่นกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศประสบปัญหามีรายได้ต่ำกว่า 50 ล้านบาทกว่าร้อยละ 60 - 70 จึงเหลืองบพัฒนาเพียงเล็กน้อยจนมีผลกระทบต่อการลงทุนการกำจัดขยะ เบื้องต้นแก้ปัญหาด้วยการรวมกลุ่มของท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ เพื่อนำปริมาณขยะมาเป็นต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 262 กลุ่ม แล้วแบ่งออกเป็นขนาดต่างๆตั้งแต่ เล็ก (S) ขนาดขยะต่ำกว่า 300 ตันต่อวัน // กลาง (M) ขนาดขยะ 300 ตันต่อวันขึ้นไป มี 11 กลุ่ม และใหญ่ (L) ขนาดขยะ 500 ตันต่อวันขึ้นไป มี 11 กลุ่ม เมื่อมีการรวมกลุ่มแล้วต้องวางแนวทางดึงเข้ากระบวนการผลิตของ กกพ. ต่อไปข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.
ผู้เรียบเรียง : กัลยา คงยั่งยืน / สวท.
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210325144113041