31 มีนาคม 2564 | 18:07 น.

การปฏิรูประบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

31 มีนาคม 2564 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูประบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)” โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวเปิดกล่าวสัมมนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมสัมมนา

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และแผนงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม และบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น และลดความขัดแย้งระหว่างยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เพื่อรองรับ SEA

การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการพิจารณาศึกษาและการติดตามการปฏิรูประบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) อีกทั้งนำเสนอปัญหาอุปสรรคของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และการปฏิรูประบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และเป็นการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูประบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวมีการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของการปฏิรูประบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ ในประเด็น ปัญหาเชิงหน่วยงาน ปัญหาเชิงกระบวนการ และปัญหาเชิงพื้นที่ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม อาทิ TEI กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันการศึกษา