18 มิถุนายน 2564 | 18:39 น.

 "เริ่ม Re- วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้า"  นิตยสาร "คิด" ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 (หน้า 10)
เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงทุกวินาที โดยเฉพาะเรื่อง “สิ่งแวดล้อม” ที่เป็นจุดศูนย์กลางของทุกชีวิต ซึ่งต่อให้นวัตกรรมจะก้าวแค่ไหนแต่หากปริมาณทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต ก็คงไม่ตอบโจทย์การมีอนาคตที่ยั่งยืนได้ 

แต่ละประเทศจึงเตรียมเร่งแก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรด้วยหลัก ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)’ ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงระบบในการออกแบบกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ บริการหรือรูปแบบธุรกิจ ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากที่สุดนั่นเอง 

ในประเทศไทยก็มีการออกแบบฉลากเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ผ่านมาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการประเมินวัฏจักรชีวิตเช่นกันตัวอย่างเช่น 

‘ฉลากเขียว (Green Label)’ ฉลากที่ได้รับรองให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยคุณภาพยังอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนด 

‘ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Reduction Label)’ หรือเรียกสั้นๆ ว่า ‘ฉลากลดโลกร้อน’ คือ ฉลากที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านกระบวนการที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตแล้ว ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการกำจัดซาก 

เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้ง่ายๆ เพียงเพิ่มความใส่ใจในการบริโภคมากขึ้น อนาคตที่จะกอบกู้โลกให้กลับมาสวยงามและส่งต่อสิ่งที่ดีต่อคนรุ่นต่อไปก็คงไม่ไกลเกินเอื้อม "เริ่ม Re- วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้า"

อ่านนิตยสาร "คิด" ได้ที่ : https://www.creativethailand.org/admin/uploads/images/2564/06/file_pdf/MagazineFile_201.pdf