13 พฤษภาคม 2565 | 18:56 น.

Greener and Livable Bangkok "โชว์วิสัยทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าของกรุงเทพฯ"