21 มิถุนายน 2565 | 15:28 น.

สัมมนา “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ยุทธศาสตร์ของไทยและบริบทของรัฐสภา”

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน เข้าร่วมงานสัมมนา “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ยุทธศาสตร์ของไทยและบริบทของรัฐสภา” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส), ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และ Thai Climate Justice for All (TCJA), สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสัมมนา บี 1-1 ชั้น 1 โซนกลาง อาคารรัฐสภา

งานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย แนวทางการจับเคลื่อน (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว รวมถึงศักยภาพของโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) ต่อการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้งานเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาฯ