23 มิถุนายน 2565 | 19:19 น.

กิจกรรม  “ร่วมใจกันปลูกป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของกรุงเทพฯ สู่สิ่งแวดล้อมที่ดี”

22 มิถุนายน 2565 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ Park Hyatt Bangkok ได้จัดกิจกรรม  “ร่วมใจกันปลูกป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของกรุงเทพฯ สู่สิ่งแวดล้อมที่ดี”  ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังทำหน้าที่รักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการ TEI กล่าวเปิดงาน และคุณมารฺ์ค ดีลูแวค General Manager, Park Hyatt Bangkok กล่าวต้อนรับ  โดยมีพนักงานจากทั้ง TEI และ Park Hyatt Bangkok  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 30 ท่าน ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนต้นโกงกางจำนวน 100 ต้น เพื่อแสดงถึงพลังจากทุกภาคส่วนในการรณรงค์และสนับสนุนให้มีการปลูกป่าชายเลนอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่กำหนดไว้