10 กันยายน 2565 | 13:43 น.

เครือข่ายอากาศสะอาดฯ จ่อเปิดตัวอีบุ๊คสมุดปกเขียวฯ 7 ก.ย.นี้ เนื่องในวันอากาศสะอาดสากล

เครือข่ายอากาศสะอาดฯเปิดตัวสมุดปกเขียวอากาศสะอาด ครั้งแรกในรูปแบบอีบุ๊คฟรีวันอากาศสะอาดสากล 7 ก.ย.

เมื่อวันที่ 6 กันยายน เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย เปิดเผยกำหนดการเปิดตัวและเผยแพร่ “สมุดปกเขียวอากาศสะอาด: บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับอากาศสะอาด(Clean Air Green​ Paper: Interdisciplinary Research to Propose Policy-led Solutions for Clean Air)“ เป็นครั้งแรก ด้วยรูปแบบ e-book ในเว็ปไซต์ของเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทยที่ thailandcan.org ในวันที่ 7 กันยายน
 

เพื่อร่วมสนับสนุนและตอกย้ำความสำคัญของวันอากาศสะอาดสากลหรือวันสากลเพื่ออากาศสะอาด
หรือเรียกชื่อเต็มว่า “วันสากลเพื่ออากาศสะอาดสำหรับท้องฟ้าที่สดใส (International Day of Clean Air for Blue Skies)” ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563 โดยประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติที่ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศที่มีต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของมนุษย์

ทั้งนี้สมุดปกเขียวอากาศสะอาด (Clean Air Green Paper) ซึ่งเป็นผลงานในปี 2565 นี้ เป็นงานต่อยอดจากงานเดิม 2 ชิ้นของเครือข่ายอากาศสะอาดฯ

ชิ้นที่ 1 คือ สมุดปกขาวอากาศสะอาด (Clean Air White Paper) ผลงานปี 2562 ซึ่งเป็นการแนะนำความรู้พื้นฐานของปัญหาเชิงโครงสร้าง

ชิ้นที่ 2 คือ สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด: เจาะลึกผลกระทบของมลพิษทางอากาศและรากเหง้าของปัญหา (Clean Air Blue Paper: Insights on the Impact of Air Pollution and Its Roots Causes) ผลงานปี 2563 ซึ่งเป็นการศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบของปัญหา

โดยงานทั้งสองชิ้นถูกออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับการศึกษาสมุดปกเขียวอากาศสะอาดซึ่งเป็นงานชิ้นที่สาม

ในภาพรวม เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ได้ศึกษาและจัดทำเอกสารชุดเดียวกันเรียกว่า “เอกสารแนวคิดสามสี (ขาว-ฟ้า-เขียว) เกี่ยวกับอากาศสะอาด” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยลักษณะเด่นเฉพาะตัวของสมุดปกเขียวอากาศสะอาด คือ การเสนอทางออกในการจัดการมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) เพื่อก้าวข้ามปัญหาเชิงโครงสร้างและมุ่งสู่การจัดการให้ได้มาซึ่งอากาศสะอาด (Clean Air)

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด เป็นผลรวมองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจากหลายภาคส่วน และบูรณาการข้ามศาสตร์โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขที่น่าจะเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมากที่สุด ในขั้นตอนต่อไป เครือข่ายอากาศสะอาดฯ จะดำเนินการต่างๆ ในการเผยแพร่สมุดปกเขียวอากาศสะอาด ดังนี้

1.จัดสัมมนาออนไลน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเนื้อหาของสมุดปกเขียวอากาศสะอาด เพื่ออธิบายแนวคิดสำคัญ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

2.มอบสมุดปกเขียวอากาศสะอาด ฉบับตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและร่วมกันเดินหน้าเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเรื่องอากาศสะอาดของประเทศไทย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 093-898-5557
ติดตามข่าวสาร/องค์ความรู้/กิจกรรมของเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ได้ที่: https://thailandcan.org/


ที่มา มติชนออนไลน์