12 กันยายน 2565 | 18:21 น.

รัฐ-เอกชนผนึกขับเคลื่อนยกระดับลดก๊าซเรือนกระจกพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

จากรายงานส่วนที่ 3 Mitigation of Climate Change ปีค.ศ. 2022 ของ IPCC ได้ประเมินสถานะของโลกในปัจจุบันที่เป็นสัญญาณอันตรายเตือนเอาไว้ หากโลกไม่สามารถควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากกว่าที่แต่ละประเทศได้ประกาศเป้าหมายเอาไว้ภายในปีค.ศ. 2030 (เป้าหมาย NDC)

นั่นหมายความว่า เป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีสนั้นจะไม่สามารถเป็นไปได้ ดังนั้น IPCC ระบุว่าหากต้องการควบคุมไม่ให้โลกอุณหภูมิสูงกว่าเกิน 1.5-2 องศาเซลเซียส ประเทศต่างๆ ต้อง “เปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด” ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น “ศูนย์” หรือ “Net Zero Emission” ให้ได้ภายในปีค.ศ. 2050 โดยจะต้องหันไปใช้ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานไร้มลพิษอื่นๆ นอกจากนี้ ควรลดความต้องการพลังงานลงจากฝั่งผู้บริโภคด้วย เช่น การกินอาหารจากพืชเป็นหลัก การใช้รถยนต์ไฟฟ้า การคมนาคมโดยไม่ใช้รถยนต์ การสื่อสารทางไกล การสร้างอาคารที่ทนต่อสภาพอากาศ ลดเที่ยวบินระยะไกล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ร้อยละ 40-70 ภายในปีค.ศ. 2050 เพราะจากนโยบายการยุติการอุดหนุนพลังงานฟอสซิลของรัฐบาลทั่วโลกจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพียงร้อยละ 10 ภายในปีค.ศ. 2030 เท่านั้น

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่างๆ ให้มีต้นทุนต่ำสุด จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หรือ Thailand Carbon Neutral Network หรือเรียกสั้นๆ ว่า TCNN เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น ชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การคือการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย ในที่สุด

รัฐ-เอกชนผนึกขับเคลื่อนยกระดับลดก๊าซเรือนกระจกพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน


ดังนั้น TCNN โดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธาน TCNN และ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) โดย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน TBCSD และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) โดยนายวิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการ TEI ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) การส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยจะมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการสร้างความตระหนัก การพัฒนาศักยภาพ การเสริมสร้างความรู้และให้ข้อมูลกับองค์กรสมาชิกเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน จากความร่วมมือระหว่าง TCNN, TGO, TBCSD และ TEI ในครั้งนี้ จะสามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศและระดับโลก ตลอดจนสร้างผลประโยชน์ร่วมทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่นๆ เช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพ หรือสุขภาวะที่ดีขึ้นต่อไป


ผู้เขียน  ชัญญาภัค วัฒนจินดา ผู้จัดการ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ที่มา กรุงเทพธุรกิจ