16 มกราคม 2564 | 17:46 น.

จัดให้มีพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG Economy และการส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า

15 มกราคม 2564 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนวียน-เศรษฐกิจสีเขียว และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model (Quick Win BCG) 

โดยในการประชุมครั้งนี้ ทางคณะผู้ร่วมประชุมได้มีความคิดเห็นพ้องกันว่าจะจัดให้มีพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG Economy และการส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า ซึ่งส่งผลพลอยได้ในการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในการนี้ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ได้เสนอให้หากลุ่มคนรุ่นที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจมาในระดับหนึ่ง หรือ มีความรู้ และประสบการณ์ที่ส่งเสริม BCG Economy มาเข้าร่วมในคณะทำงานส่งเสริม BCG Economy ในประเทศไทย