ประชุมคณะทำงานประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6 ทีม-ภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

5 พฤศจิกายน 2564 - โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ประจำเดือนพฤศจิกายน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา และแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนหารือ ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการใช้เครื่องมือและแนวทางการออกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของแต่ละพื้นที่ ในการนำมาประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อไป