ผู้บริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

คุณเบญจมาส โชติทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

คุณวิลาวรรณ น้อยภา

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

ดร.อรทัย พงศ์รักธรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ

คุณวารุณี พุทธชาติ

ผู้จัดการบัญชีและการเงิน / รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและการเงิน