คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

คุณอานันท์ ปันยารชุน

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตนายกรัฐมนตรี

นายอานันท์เป็นผู้ที่ก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดในหน้าที่การงานหลายด้าน ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการประจำ ในด้านการทูต ด้านธุรกิจ และด้านการเมือง นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งอื่นๆ อีกมากในด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาศึกษา เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น...
อ่านเพิ่ม

คุณมีชัย วีระไวทยะ

ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน, กรรมาธิการระดับสูงของสหประชาชาติเพื่อป้องกันเอดส์, กรรมการมูลนิธิรางวัล รามอน แมกไซไซ...
อ่านเพิ่ม

คุณมัทนา วัทนฤทธิ์

รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ที่ปรึกษา – การสื่อสารองค์กร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ หอการค้าไทย, กรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกิจการสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)...
อ่านเพิ่ม

คุณปรีดิ์ บุรณศิริ

กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ

อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คระกรรมการผังเมือง, กรรมการจัดการที่ดินแห่งชาติ, กรรมการมูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร, อาจารย์สอนพิเศษ ตำแหน่งศาสตราภิชาน ภาควิชาเคหศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
อ่านเพิ่ม

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, กรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อดีตกรรมการบริหารบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)...
อ่านเพิ่ม

คุณสันทัด สมชีวิตา

กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อดีตประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, กรรมการสภาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรรมการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายเปลี่ยนแปลงอากาศแห่งชาติ...
อ่านเพิ่ม

คุณวินัย รอดจ่าย

กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองอธิบดีกรมวิชาการ (นวศ.9) ศูนย์พัฒนาหนังสือกรมวิชาการ, ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (นวศซ10ชช.) สพฐ. ศธ., ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ตรวจราชการ 10) สป. ศธ....
อ่านเพิ่ม

คุณนิศากร โฆษิตรัตน์

กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)...
อ่านเพิ่ม

คุณชลธร ดำรงศักดิ์

กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ที่ปรึกษาบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณกมนนุช สมบุญธวงษ์

กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
เหรัญญิกมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

คุณเบญจมาส โชติทอง

เลขานุการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย