ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา
"เตรียมความพร้อมโรงงาน...ยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่สูงขึ้น"

 

 

ดาวน์โหลด

 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ

นำเสนอ โดยผศ.ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ

ส่วนที่ 2 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ

นำเสนอโดยผศ.ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ

ส่วนที่ 3 “กฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม”

  • กฏหมายเกี่ยวกับด้านกากอุตสาหกรรมและสารเคมี และวิธีการดำเนินเรื่องการขออนุญาตขยายระยะเวลากักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก.1) และแบบคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
    (ไฟล์1 . ไฟล์2)

    นำเสนอโดย คุณเอกบุตร อุตมพงศ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 
 

 

Green Industry : GI

Thailand Environment Institute - TEI

Copyright TEI All rights reserved.