รายละเอียดแผนหลักสูตร
การฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
ประจำโรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2561

หลักสูตร : รายการสิ่งพิมพ์ - ตำราระบบบำบัดมลพิษ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร :- บาท / ท่าน
สถานที่อบรม :-
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :-
หมายเหตุ :

400-500  บาท/เล่ม  (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)


ดาวน์โหลด 
 
หลักสูตร / รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ ใบสมัคร สถานที่ ผลสอบ
 

หลักสูตร : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการบำบัดน้ำเสีย รุ่นที่ 4 (Training Course on Advance Technology for  Wastewater  Treatment)

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร :6,300 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม :โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้ในด้านการบำบัดน้้าเสียเบื้องต้นมาก่อน
หมายเหตุ : ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลการระบบบำบัดน้้าเสียประจ้าโรงงานอุตสาหกรรม ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรประจำระบบ หรือนักวิจัย

28 - 30 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลด 
 
หลักสูตร / รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ ใบสมัคร สถานที่ ผลสอบ
 

หลักสูตร : “การตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอยู่กับที่” (Emission Testing for Stationary Sources) ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร :23,500 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม :โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม / บุคลากรจากบริษัทที่ปรึกษาที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่าง / บุคลากรจากหน่วยงานราชการ
หมายเหตุ : วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลด
 
หลักสูตร / รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ ใบสมัคร สถานที่ ผลสอบ
 

หลักสูตร : การฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร :1,200 / 2,500 / 6,000 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม :โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :ตามหลักสูตรระบุ
หมายเหตุ : ดาวน์โหลด

แผนการฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2561.pdf
 
หลักสูตร / รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ ใบสมัคร สถานที่ ผลสอบ
 

หลักสูตร : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร :1,200 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม :โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :**ต้องมีตาแหน่งเป็นผู้จัดการหรือผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเท่านั้น**
หมายเหตุ :
 • ต้องการสมัครหลักสูตรแบบออนไลน์ให้คลิ๊กที่ปุ่ม ลงทะเบียน ในตาราง
 • หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล
  Click for download .PDF file
  ใบสมัครผู้จัดการสิ่งแวดล้อม.pdf
 • ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
 • โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 517
  โทรสาร  02-504-4826-7​
 • ​หรืออีเมล : training@tei.or.th
 
หลักสูตร / รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ ใบสมัคร สถานที่ ผลสอบ
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 69 9 ก.พ. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 70 20 เม.ย. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 71 15 มิ.ย. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 72 3 ส.ค. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 73 2 ต.ค. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 74 13 ธ.ค. 2561
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
 

หลักสูตร : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร :6,000 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม :โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :**วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำ วศ.บ. หรือ วท.บ. เท่านั้น**
หมายเหตุ : (ผู้เข้ารับฝึกอบรมที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามข้างล่างนี้หรือมีหน่วยกิต ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 18 หน่วยกิต จึงมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม)​
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.)
 • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (วศ.ด.)
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)
สาหรับผู้ที่จบอนุปริญญาที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ได้วุฒิ อส.บ, คอ.บ, สศ.บ ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้​

----------------------------------------
 
 • ต้องการสมัครหลักสูตรแบบออนไลน์ให้คลิ๊กที่ปุ่ม ลงทะเบียน ในตาราง
 • หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล
Click for download .PDF file
ใบสมัครผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ.pdf
 • ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
 • โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 517
  โทรสาร  02-504-4826-7​
 • ​หรืออีเมล : training@tei.or.th
 
หลักสูตร / รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ ใบสมัคร สถานที่ ผลสอบ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 44 19-23 ก.พ. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 45 18-22 มิ.ย. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 46 17-21 ก.ย. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
 

หลักสูตร : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร :6,000 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม :โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :**วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำ วศ.บ. หรือ วท.บ. เท่านั้น**
หมายเหตุ : (ผู้เข้ารับฝึกอบรมที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามข้างล่างนี้หรือมีหน่วยกิต ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 18 หน่วยกิต จึงมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม)​
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.)
 • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (วศ.ด.)
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)
สาหรับผู้ที่จบอนุปริญญาที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ได้วุฒิ อส.บ, คอ.บ, สศ.บ ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้​

----------------------------------------
 • ต้องการสมัครหลักสูตรแบบออนไลน์ให้คลิ๊กที่ปุ่ม ลงทะเบียน ในตาราง
 • หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล 
Click for download .PDF file
ใบสมัครผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ.pdf
 • ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
 • โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 517
  โทรสาร  02-504-4826-7​
 • ​หรืออีเมล : training@tei.or.th
 
หลักสูตร / รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ ใบสมัคร สถานที่ ผลสอบ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 42 26-30 มี.ค. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 43 16-20 ก.ค. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 44 1-5 ต.ค. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
 

หลักสูตร : ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร :6,000 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม :โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :**วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำ วศ.บ. หรือ วท.บ. เท่านั้น**
หมายเหตุ : (ผู้เข้ารับฝึกอบรมที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามข้างล่างนี้หรือมีหน่วยกิต ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 18 หน่วยกิต จึงมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม)​
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.)
 • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (วศ.ด.)
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)
สาหรับผู้ที่จบอนุปริญญาที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ได้วุฒิ อส.บ, คอ.บ, สศ.บ ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้​

----------------------------------------
 • ต้องการสมัครหลักสูตรแบบออนไลน์ให้คลิ๊กที่ปุ่ม ลงทะเบียน ในตาราง
 • หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล 
Click for download .PDF file
ใบสมัครผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม.pdf
 • ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
 • โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 517
  โทรสาร  02-504-4826-7​
 • ​หรืออีเมล : training@tei.or.th
 
หลักสูตร / รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ ใบสมัคร สถานที่ ผลสอบ
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 42 12-16 มี.ค. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 43 2-6 ก.ค. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 44 8-12 ต.ค. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
 

หลักสูตร : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร :2,500 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม :โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :**ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาอย่างต่าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฎิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษ**
หมายเหตุ :
 • ต้องการสมัครหลักสูตรแบบออนไลน์ให้คลิ๊กที่ปุ่ม ลงทะเบียน ในตาราง
 • หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล 
Click for download .PDF file
ใบสมัครผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ.pdf
 • ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
 • โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 517
  โทรสาร  02-504-4826-7​
 • ​หรืออีเมล : training@tei.or.th
 
หลักสูตร / รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ ใบสมัคร สถานที่ ผลสอบ
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 74 27-28 ก.พ. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 75 26-27 เม.ย. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 76 7-8 มิ.ย. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 77 8-9 ส.ค. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 78 9-10 ต.ค. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 79 18-19 ธ.ค. 2561
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
 

หลักสูตร : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร :2,500 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม :โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :**ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาอย่างต่าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฎิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษ**
หมายเหตุ :
 • ต้องการสมัครหลักสูตรแบบออนไลน์ให้คลิ๊กที่ปุ่ม ลงทะเบียน ในตาราง
 • หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล 
Click for download .PDF file
ใบสมัครผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ.pdf
 • ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
 • โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 517
  โทรสาร  02-504-4826-7​
 • ​หรืออีเมล : training@tei.or.th
 
หลักสูตร / รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ ใบสมัคร สถานที่ ผลสอบ
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 69 7-8 มี.ค. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 70 23-24 พ.ค. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 71 11-12 ก.ค. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 72 26-27 ก.ย. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 73 15-16 พ.ย. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
 

หลักสูตร : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร :2,500 บาท / ท่าน
สถานที่อบรม :โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม :**ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาอย่างต่าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฎิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษ**
หมายเหตุ :
 • ต้องการสมัครหลักสูตรแบบออนไลน์ให้คลิ๊กที่ปุ่ม ลงทะเบียน ในตาราง
 • หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูล 
Click for download .PDF file
ใบสมัครผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม.pdf
 • ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาวุฒิการศึกษา
 • โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 531 , 517
  โทรสาร  02-504-4826-7​
 • ​หรืออีเมล : training@tei.or.th
 
หลักสูตร / รุ่นที่ วันที่อบรม กำหนดการ ใบสมัคร สถานที่ ผลสอบ
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 67 21-22 มี.ค. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 68 16-17 พ.ค. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 69 23-24 ส.ค. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 70 1-2 พ.ย. 2561
จบการอบรม
โรงแรม หรือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย -