สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในตำแหน่งงานว่างของสถาบัน ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน ถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความชำนาญในส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีเป้าหมายร่วมกันกับสถาบัน

ถ้าท่านต้องการสมัครงานแบบออนไลน์ สามารถเลือกตำแหน่งงานที่ท่านสนใจได้จากทางด้านขวามือ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด และเมื่อท่านต้องการสมัครงานให้กดปุ่ม "กรอกใบสมัคร"

หรือท่านต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน เพื่อกรอกและนำส่ง พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษาส่งกลับมายัง teijob@tei.or.th

ต้องการสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติการทำงานพร้อมสำเนาและรูปถ่ายล่าสุดได้ที่

ส่วนงานบุคคล (สมัครงาน)
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02 503 3333 ต่อ 410, 522

โทรสาร: 02 504 4826

อีเมล: teijob@tei.or.th

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่ส่วนงานบุคคล

ลงประกาศ : 24 ตุลาคม 2562
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. วางแผนการสรรหาบุคลากร
 2. สรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการและอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม
 3. นำเสนอช่องทางในการสรรหาใหม่ ๆ
 4. ติดต่อประสานงานกับประกันสังคม และงานสวัสดิการพนักงาน
 5. งานกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. อายุ 26 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ทางด้านงานบุคคล
 4. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถติดต่อประสานงานการฝึกอบรมภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน โครงการ ฉลากเขียว

ลงประกาศ : 24 ตุลาคม 2562
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. สามารถจัดเก็บ ควบคุม ปรับปรุง และดูแลเอกสารระบบคุณภาพของงานรับรองฉลากเขียว
 2. งานปรับปรุงทะเบียนเอกสาร ประวัติผู้ประเมินให้เป็นปัจจุบันเสมอ และดูแลฐานข้อมูลลูกค้าของงานรับรองฉลาก
 3. ประสานงานทั่วไป ในส่วนงานระบบคุณภาพ และสื่อสารข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกทั่วประเทศไทย และต่างชาติได้
 4. จัดทำบันทึก จดหมาย รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. มีประสบการณ์ 0 - 2 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับอนุปริญญา, ปวช, ปวส, ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้, การใช้งาน Excel และ Access ได้ดี

ผู้ช่วยนักวิจัย

ลงประกาศ : 8 ตุลาคม 2562
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 • สนับสนุนงานวิชาการโครงการ
 • สนับสนุนการประสานงานองค์กรระหว่างประเทศ
 • สนับสนุนการประสานงานทั่วไป
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี

นักวิจัย

ลงประกาศ : 9 พฤษภาคม 2562
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ของสำนักและสถาบัน
 2. งานวิชาการ และระบบข้อมูลรวมถึง จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล อย่างมีคุณภาพ
 3. ดำเนินงานตาม โครงการแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโครงการ ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ อย่างถูกต้อง ตามข้อตกลงและระเบียบข้อบังคับ ตรงเวลา มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนดอย่างครบถ้วน
 4. ร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการและการรายงาน
 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศหญิง / เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ 0-10 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในตำแหน่งงานว่างของสถาบัน ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน ถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความชำนาญในส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีเป้าหมายร่วมกันกับสถาบัน

ถ้าท่านต้องการสมัครงานแบบออนไลน์ สามารถเลือกตำแหน่งงานที่ท่านสนใจได้จากทางด้านขวามือ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด และเมื่อท่านต้องการสมัครงานให้กดปุ่ม "กรอกใบสมัคร"

หรือท่านต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน เพื่อกรอกและนำส่ง พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษาส่งกลับมายัง teijob@tei.or.th

ต้องการสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติการทำงานพร้อมสำเนาและรูปถ่ายล่าสุดได้ที่

ส่วนงานบุคคล (สมัครงาน)
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02 503 3333 ต่อ 410, 522

โทรสาร: 02 504 4826

อีเมล: teijob@tei.or.th