สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในตำแหน่งงานว่างของสถาบัน ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน ถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความชำนาญในส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีเป้าหมายร่วมกันกับสถาบัน

ถ้าท่านต้องการสมัครงานแบบออนไลน์ สามารถเลือกตำแหน่งงานที่ท่านสนใจได้จากทางด้านขวามือ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด และเมื่อท่านต้องการสมัครงานให้กดปุ่ม "กรอกใบสมัคร"

หรือท่านต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน เพื่อกรอกและนำส่ง พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษาส่งกลับมายัง teijob@tei.or.th

ต้องการสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติการทำงานพร้อมสำเนาและรูปถ่ายล่าสุดได้ที่

ส่วนงานบุคคล (สมัครงาน)
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02 503 3333 ต่อ 410, 522

โทรสาร: 02 504 4826

อีเมล: teijob@tei.or.th

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

ลงประกาศ : 5 มีนาคม 2562
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. งานฉลากสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียวและฉลากคาร์บอน)
 2. งานฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 3. งานโครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม

ความรับผิดชอบประจำตำแหน่ง :
 1. การกำหนดกลยุทธ์และบริหารจัดการงานและโครงการต่างๆ
 2. การริเริ่มและพัฒนาโครงการใหม่
 3. การนำเสนองานทางวิชาการ
 4. การสร้างเครือข่ายกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 3. ประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการ 10 ปีขึ้นไป
 4. การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ส่วนงานบุคคล

ลงประกาศ : 30 มกราคม 2562
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. ประสานงานการจัดอบรมทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก
 2. งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 3. งานกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. อายุ 26 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ทางด้านงานบุคคล
 4. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถติดต่อประสานงานการฝึกอบรมภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

นักวิจัย

ลงประกาศ : 19 พฤศจิกายน 2560
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ของสำนักและสถาบัน
 2. งานวิชาการ และระบบข้อมูลรวมถึง จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล อย่างมีคุณภาพ
 3. ดำเนินงานตาม โครงการแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโครงการ ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ อย่างถูกต้อง ตามข้อตกลงและระเบียบข้อบังคับ ตรงเวลา มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนดอย่างครบถ้วน
 4. ร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการและการรายงาน
 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศหญิง / เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ 0-10 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี