HOME ABOUT PROJECTs REPORTs EVENTs PUBLICATIONs CONTACT

 
Events

 

 

 

15 มิถุนายน 2564 ส.อ.ท. ผนึกกำลัง PPP Plastics และ AEPW เปิดตัวโครงการ ALL_Thailand นำร่อง 3 โครงการย่อยในประเทศไทย เพื่อจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างยั่งยืน
7 มิถุนายน 2564 งานเสวนา หัวข้อ “ขยะพลาสติก : การจัดการและโอกาส Post COVID-19” (หาทางออก เพิ่มโอกาส สร้างรูปแบบที่สมดุล มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน)
1 มิถุนายน 2564 TBCSD : การประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของ TBCSD ครั้งที่ 1/2564
25 พฤษภาคม 2564 TBCSD ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ เยาวชนในการดูแลทรัพยากรในท้องถิ่น
18 พฤษภาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการกำกับ (Steering Committee) PPP Plastics ครั้งที่ 2/2564
30 เมษายน 2564 TBCSD “ร่วมแรง ร่วมใจ สู้ภัยวิกฤต COVID-19”
12 มีนาคม 2564 การประชุม Management Team ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564
17 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมคณะอนุกรรมการ (Sub-committee) PPP Plastics ครั้งที่ 1/2564
9 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมคณะกรรมการกำกับ (Steering Committee) PPP Plastics ครั้งที่ 1/2564
2 กุมภาพันธ์ 2564 TBCSD: การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Youth in Charge
16 ธันวาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของ  TBCSD ครั้งที่ 4/2563
16 ธันวาคม 2563 TBCSD ร่วมกับ AIS ผนึกกำลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกระดับโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” สู่วาระแห่งชาติ
8 ธันวาคม 2563 TBCSD ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงจุดยืนครั้งสำคัญในความมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจไทยไปสู่ความยั่งยืน
8 ธันวาคม 2563 The 1/2020 Joint Meeting of Council and Associate of TBCSD
2 ตุลาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของ TBCSD ครั้งที่ 3/2563
25 กันยายน 2563 TBCSD : การประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ของ TBCSD ครั้งที่ 2/2563
17 สิงหาคม 2563 TBCSD : การประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ของ TBCSD ครั้งที่ 1/2563
4 สิงหาคม 2563 TBCSD จัดงานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อน BCG Economy Model”
16 กรกฎาคม 2563 การประชุม Management Team ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563
  TBCSD ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาวิกฤต COVID-19
23 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของ TBCSD ครั้งที่ 2/2563
15 มิถุนายน 2563 TBCSD ร่วมพลังขับเคลื่อน Circular in Action – Drop Point of Used Plastic
5 มิถุนายน 2563 TBCSD ร่วมปล่อยขบวนรถ “ถังวนถุง” โครงการ มือวิเศษ x วน ในวันสิ่งแวดล้อมโลก
10 มีนาคม 2563 งานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5”
6 มีนาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของ TBCSD ครั้งที่ 1/2563
7 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม TBCSD Trip “ร่วมใจปลูกป่า คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ”
29 มกราคม 2563 การประชุม Management Team ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563
29 มกราคม 2563 การประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ของกลุ่มสมาชิก TBCSD ครั้งที่ 1/2563
11 พฤศจิกายน 2562 SEA of Solutions 2019: Partnership week for marine plastic pollution prevention
24 ตุลาคม 2562 แถลงข่าว ก้าวสำคัญของภาคธุรกิจไทย (TBCSD) เดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหา PM 2.5
1 ตุลาคม 2562 TBCSD จัดงานประจำปี (Gala Dinner 2019)
1 ตุลาคม 2562 New Chapter ของ TBCSD ในการสนับสนุนธุรกิจและประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่ยั่งยืน
5 มิถุนายน 2562 TBCSD ร่วมแถลงข่าวผลงาน 1 ปี ของการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะพลาสติก
27 พฤษภาคม 2562 TBCSD Trip: ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชลบุรี
30 พฤศจิกายน 2561 งานสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนภาคเอกชนสู่การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
11 กันยายน 2561 งานเสวนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต
9 สิงหาคม 2561 งานเสวนา เรื่อง “ภาคเอกชนไทยเดินหน้าพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต”
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น“กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน” 5 จังหวัด
26 มิถุนายน 2561 งานสัมมนาประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “TBCSD ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ
26 มิถุนายน 2561 งานแถลงข่าว TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และพิธีมอบใบรับรองประเภทต่างๆ
21-22 กุมภาพันธ์ 2561 TBCSD Trip ครั้งที่ 1/2561
22 พฤศจิกายน 2560 งานเสวนา เรื่อง “แนวทางการจัดการซากแผงโซลาร์เซลล์ของภาคอุตสาหกรรม”
9 – 17 กันยายน 2560 TBCSD Trip: ศึกษาดูงาน Smart City สู่เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต และ Sustainable Development เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
1 กันยายน 2560 TBCSD Trip ครั้งที่ 2/2560
24 สิงหาคม 2560 งานเสวนา เรื่อง “เปลี่ยนแหล่งพลังงานของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
23 – 27 สิงหาคม 2560 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
21 มิถุนายน 2560 งานสัมมนาประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
21 มิถุนายน 2560 งานแถลงข่าว TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามนโยบายของภาครัฐ...นำประเทศไทยสู่เป้าหมาย และพิธีมอบใบรับรองประเภทต่างๆ
มีนาคม - พฤษภาคม 2560
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น“กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน”
18 เมษายน 2560
การประชุมระดมความคิดเห็นของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
9 10 กุมภาพันธ์ 2560
TBCSD Trip ครั้งที่ 1/2560
28 มกราคม 2560
กิจกรรม “พี่พาน้องเรียนรู้...ตามรอยเท้าพ่อ”
12 มกราคม 2560
กิจกรรม “TBCSD ร่วมแรงกาย แรงใจ ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม”
20 ตุลาคม 2559
งานเสวนา เรื่อง “ป่าเศรษฐกิจ ทางเลือกในการส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
23 กันยายน 2559
TBCSD Trip ครั้งที่ 2/2559
9 สิงหาคม 2559
เสวนา “ปลุกกระแสฉลากสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร”
29 กรกฎาคม 2559
กิจกรรม “พี่พาน้องเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
30 มิถุนายน - กรกฎาคม 2559
TBCSD Trip ครั้งที่ 1/2559
9 มิถุนายน 2559
งานสัมมนาประจำปีของ TBCSD ภายใต้หัวข้อ TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งมั่นสู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
9 มิถุนายน 2559
งานแถลงข่าว TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายของภาครัฐ...นำประเทศไทยสู่เป้าหมาย
28 เมษายน 2559
ความท้าทายการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจก...ตามนโยบายภาครัฐ
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น“กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน”
25 ธันวาคม 2558
กิจกรรม มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
20-24 ตุลาคม 2558
กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และการพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียว ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  
3 ตุลาคม 2558
กิจกรรม “พี่พาน้องร่วมกันปลูกต้นไม้...ลดโลกร้อนด้วยมือเรา”
2 ตุลาคม 2558
งานเสวนา วิถีธุรกิจสู่....บรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก (The United Nations Global Compact: UNGC)  
24–25 กันยายน 2558
TBCSD Trip: ศึกษาแหล่งความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ขององค์กรสมาชิก TBCSD ณ จังหวัดระยอง
18 สิงหาคม 2558
TBCSD ร่วมกับ NRCT และ TEI งานเสวนา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นไม่ได้...ถ้าขาดสิทธิมนุษยชน
22 พฤษภาคม 2558
งานเสวนา Sustainable Material and Sustainable Business
22 พฤษภาคม 2558
งานแถลงข่าว : TEI จับมือ องค์กรสมาชิก TBCSD ประกาศเจตนารมณ์ แสดงความมุ่งมั่นในการผลักดันการจัดประชุมสีเขียว Green Meetings
22 พฤษภาคม 2558
TBCSD จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปี 2558 : “TBCSD : “The Economy Movement to Sustainable Development Goals 2015”
20 พฤษภาคม 2558
งานเสวนา การขับเคลื่อน CSV นำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วม ระหว่างองค์กรธุรกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
27-28 มีนาคม 2558
เยือนประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี...ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
22 มีนาคม 2558
กิจกรรมรักษ์คุ้งบางกะเจ้า
10 มีนาคม 2558
ประชุม "Action2020 in Southeast Asia Meeting"
23 มกราคม 2558
งานเสวนา Smart Banking นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน ปี 2558
11-13 มกราคม 2558
กิจกรรมลงสำรวจพื้นที่หย่อมบ้านพะยอย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน และพิธีส่งมอบระบบ Solar Home System และโคมไฟพลังแสงอาทิตย์ (Solar Lantern) ในโครงการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนหย่อมบ้านหัวฮะ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
28 ตุลาคม 2557
งานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมคาร์บอนเครดิตชุมชน และผลประโยชน์ร่วม” และพิธีมอบใบรับรอง “คาร์บอนเครดิตชุมชน และ Green Meetings”
22 สิงหาคม 2557
พี่พาน้อง ค้นหาและเรียนรู้ระบบนิเวศ
19 พฤษภาคม 2557
งานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปี 2557 TBCSD…หนึ่งแรงผลักดัน...มุ่งมั่นสู่สังคมสีเขียว (Momentum for Green Change)
7 มีนาคม 2557
การเสวนา "การส่งเสริมอารยสถาปัตย์ในองค์กร...สู่ความเสมอภาคในสังคม"
20 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดจันทบุรี
13 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดเพชรบุรี
7 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดปัตตานี
31 มกราคม 2557
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดพะเยา
24 มกราคม 2557
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดอุดรธานี
30 กรกฎาคม 2556
งานเสวนา “รวมพลังภาคธุรกิจ...เพื่อขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อม...สู่ระดับภูมิภาค”
17 กรกฎาคม 2556
พิธีปิดพื้นที่เดิม และพิธีเปิดพื้นที่ใหม่ของแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ: เกาะนกโครงการอุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
11 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดเชียงราย
4 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” กรุงเทพมหานคร
3 กรกฎาคม 2556
เสวนาสร้างการเติบโตทางธุรกิจโดยไม่เพิ่มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(SEMINAR ON GROWING BUSINESS WITH LESS IMPACT ON ENVIRONMENT)
28 มิถุนายน 2556
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดปราจีนบุรี
20 มิถุนายน 2556
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดขอนแก่น
18 มิถุนายน 2556
งานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปี 2556 "เปิดเผยข้อมูล สู่รากหญ้าเพื่อสังคมที่มั่นคง"
18 มิถุนายน 2556
การแถลงข่าวการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชน (Sustainable and Green Procurement Initiative)
31 พฤษภาคม 2556
กิจกรรม เตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อจัดทำงานวิจัยท้องถิ่น เรื่อง “ผลของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ”
20-21 พฤษภาคม 2556
การเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงาน โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียง
25 เมษายน 2556
สถานการณ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโลก และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
14-17 มีนาคม 2556
มุ่งหน้าสู่บ้านสามขา แม่ทา ฝาง ดูงานอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ พัฒนาชุมชน สู่สังคมยั่งยืน
24 ธันวาคม 2555
การแถลงข่าวการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชน (Sustainable and Green Procurement Initiative)
19 พฤศจิกายน 2555
การแถลงข่าวการประกวดแบบ “บ้านอยู่สบาย อยู่กับภัยน้ำท่วม ” การจัดทำหนังสือคุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศสำหรับภาคธุรกิจและพิธีมอบรางวัลการประกวดแบบ “บ้านอยู่สบาย อยู่กับภัยน้ำท่วม” ใบรับรอง Green Meetings ในองค์กรและใบรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์และอาคารลดคาร์บอน
5 ตุลาคม 2555
งานประกาศรางวัลวิจัยดีเด่น "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" และ ประกาศรางวัลประกวดสื่อมัตติมิเดีย"กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว"
18 กันยายน 2555
กิจกรรม “พี่พาน้อง ค้นหาและเรียนรู้ระบบนิเวศ: เกาะนก”
13-15 กันยายน 2555
เยือนแม่เมาะ...ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์สังคม
8 สิงหาคม 2555
TBCSD จัดเสวนา “ฝายชะลอน้ำ...การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”
5 กรกฎาคม 2555
พพ. ร่วมกับ TEI และ TBCSD เปิดตัว 70 องค์กร เครือข่ายอนุรักษ์พลังงานแบบสมัครใจ
8 มิถุนายน 2555
TBCSD จัดกิจกรรม "พี่พาน้องย้อนรอยเงินตรา ร่วมเรียนรู้ปริศนาธรรม"
28-29 เมษายน 2555
TBCSD ร่วมกับ TEI และวีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่งที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า
26 เมษายน 2555
TBCSD ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลช่วยเหลือหมู่บ้านขาดแคลนน้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด
23 เมษายน 2555
งานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปี "TBCSD...ขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
30 มกราคม 2555
"TBCSD ขับเคลื่อนสังคม สู่...สังคมคาร์บอนต่ำ" แถลงผลการดำเนินงานปี 2554 และทิศทางการดำเนินงานปี 2555
27 กรกฎาคม 2554
การแถลงข่าว “ก้าวข้างหน้า ... เพื่อสังคม” พบประธาน ...ร้อยเรียงงานที่ผ่านมา... สู่ทิศทางในอนาคต...เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8 กรกฎาคม 2554
เตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น ผลของสถาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
28 มิถุนายน 2554
สัมมนา "ทิศทางการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม...ภาษีสิ่งแวดล้อม ...เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมไทย" รุ่นที่ 2
24 มิถุนายน 2554
สัมมนา "เทคโนโลยีและแนวทางเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย"
22 พฤษภาคม 2554
คอนเสิร์ตการกุศล Help For Health
26 เมษายน 2554
งาน Gala นักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยกับการสร้างฐานการศึกษา สู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม
26 เมษายน 2554
งานสัมมนาทิศทางการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม...ภาษีสิ่งแวดล้อม ...เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมไทย
26 เมษายน 2554
นักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยกับการสร้างฐานการศึกษา สู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม
5-7 มีนาคม 2554
TBCSD สนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่จัดค่ายเยาวชน Tech in Japan
22 กุมภาพันธ์ 2554
พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ "การจัดหาน้ำสะอาดให้หมู่บ้านขาดแคลนน้ำ"
22 กุมภาพันธ์ 2554
Flooding impact to Thai Business...How to prepare?
15 กุมภาพันธ์ 2554
สัมมนาโลกร้อนกับชีวิตคนไทย
ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง >>>

 

 

Thailand Business Council for Sustainable Development

Address : 16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Ext. 212, 213, 214    Facsimile : +66 2 504 4826    E-mail : tbcsd@tei.or.th