Home About TBCSD Projects News Event & Activity Reports Links Contact TBCSD ภาษาไทย
Home > Events >โลกร้อน...ธุรกิจมีส่วนร่วมได้อย่างไร

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โลกร้อน...ธุรกิจมีส่วนร่วมได้อย่างไร

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา  8.30 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารประชาสัมพันธ์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี
 

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

กล่าวต้อนรับ โดย  

              คุณบรรพต แสงเขียว รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
              การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดงาน โดย

              คุณณรงค์ บุญยสงวน ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

09.30 – 10.15 น.

แถลงข่าว Carbon Reduction Certification for Building

10.15 – 10.30 น.

พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอน โดย

              คุณศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์
              ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

10.30 – 10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

การเสวนา เรื่อง  Carbon Reduction Labeling ทางเลือกผู้บริโภค ...ทางออกภาคธุรกิจ

 1. คุณภาคภูมิ จรรยหาญ
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 2. เรืออากาศโท คันธนิธิ์ สุคนธทรัพย์
  รองประธานด้านธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 3. คุณศุภเดช  จิรเสวีนุประพันธ์
  ผู้จัดการทั่วไปสายงานผลิต บริษัท กรีนสปอต จำกัด
 4. คุณศิรินทร วงษ์เสาวศุภ
  วิศวกรระดับชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ดำเนินรายการโดย คุณกิตติ สิงหาปัด ผู้ดำเนินรายการข่าว 3 มิติ ช่อง 3

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

การเสวนา การดำเนินธุรกิจ กับวิกฤติโลกร้อน...จะไปทางไหนดี

 1. รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย์
  ผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
 2. ดร. อดิชาติ  สุรินทร์คำ
  ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรธรณี
 3. คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์
  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 4. ดร. ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์
  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย คุณสร้อยฟ้า โอสุคนทิพย์ ผู้ดำเนินรายการ Energy Update ช่อง NBT

 
 
Address :16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
Telephone : +66 2 503 3333 Facsimile : +66 2 504 4826-8 E-mail : tbcsd@tei.or.th