TEI's public hearing in the use of Eco-container and Eco-packaging (In Thai)

27 มกราคม 2566 โครงการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 มติ 14.1 การเสริมสร้างสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤติโควิด-19: การจัดการขยะติดเชื้อชุมชนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 จัดประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาแนวทางการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในการกล่าวเปิดประชุม และได้รับความอนุเคราะห์จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักสิ่งแวดล้อม (กทม.) กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย (กทม.) สำนักตลาดกรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร สมาคมผู้ค้าปลีก และบริษัท กรีนทูเก็ต จำกัด (ลุงซาเล้ง) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะหน่วยงานให้การสนับสนุนเข้าร่วมสังเกตการณ์ 

ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
  • ส่งเสริมการใช้ภาชนะ/ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ขยายเป็นวงกว้าง เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคา
  • สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกประเภทให้กับประชาชน เพื่อให้สามารถนำพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากขึ้น
  • สื่อสารวิธีการคัดแยกและรวบรวมภาชนะ/ บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบและปฎิบัติตามได้อย่างเป็นรูปธรรม
  • เผยแพร่แนวทางการจัดกิจกรรม Event ของกรุงเทพมหานคร ที่มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปยังท้องถิ่นอื่น เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการใช้บริการร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตลาด รวมถึงการสั่งอาหารเดริเวอรี่ ที่มีการใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทีมวิจัยจะนำข้อแนะนำที่ได้ไปเพิ่มเติม (ร่าง) แนวทางการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดเตรียมข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและเวทีสาธารณะต่อไป