Green procurement and Green printing Training for Publishing house, The Secretariat of the Senate (In Thai)

31 มกราคม 2566 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำโดย  ดร.ฉัตรตรี ภูรัต ดร.ถนอมลาภ รัชวัตร์ ร่วมด้วย นางสาวจรินทร์ภรณ์ ติพพะมงคล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ เป็นวิทยากรอบรมเสริมสร้างความรู้การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานการบริการ ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 มุ่งสู่สำนักการพิมพ์สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

โดย นางรักชนก เกสรทอง ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวต้อนรับ ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการอบรม

การอบรมในครั้งนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม แผน กฎหมาย และระเบียบด้านการจัดซื้อและจัดจ้างภาครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฉลากสิ่งแวดล้อมและการประเมินกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลากเขียวและเกณฑ์อื่น ๆ  โดยจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในเรื่อง “แนวทางการลดผลกระทบจากงานพิมพ์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา”

ทั้งนี้เพื่อให้ความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่สำนักการพิมพ์สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป