รู้หรือไม่? ในปี 2565 ที่ผ่านมา TEI สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการใช้ไฟฟ้าลง 1% ได้สำเร็จ (In Thai)

รู้หรือไม่ ? ในปี 2565 ที่ผ่านมา TEI สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการใช้ไฟฟ้าลง 1% ได้สำเร็จ

โดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 10.4% เลยทีเดียว ซึ่งมากกว่าเป้าที่วางไว้ที่ 13,273 กิโลวัตต์ชั่วโมง/เดือน แต่ลดลงเหลือเพียง 11,886 กิโลวัตต์ชั่วโมง/เดือน 

ในปี 2566 นี้ TEI ได้ตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 6 ด้าน ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงในสำนักงาน ดังนี้
  • การใช้ไฟฟ้า ลดลง 1%
  • การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั้ง ดีเซลและเบนซิน ลดลงอย่างละ 1%
  • การใช้น้ำลดลง 1%
  • การใช้กระดาษลดลง 1%
  • ปริมาณของเสียลดลง 10%
  • GHG ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 2%
ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและเตรียมพร้อมรับการประเมินเพื่อต่ออายุสำนักงานสีเขียวในปี 2566 ไปพร้อมกัน 


#รู้ลึกสำนึกดีภาคีวางใจรับใช้สังคม
#สำนักงานสีเขียว
#GreenOffice
#สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย