รู้หรือไม่? ครึ่งปี 2566 ที่ผ่านมา TEI ใช้พลังงานและทรัพยากรไปเท่าไร (In Thai)

โดยวัดจากเดือน มกราคม - มิถุนายน ปี 2566 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี 2565

ในปี 2566 นี้ TEI ได้ตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 6 ด้าน ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงในสำนักงาน ดังนี้
  • การใช้น้ำ ลดลง 1%
  • การใช้ไฟฟ้า ลดลง 1%
  • การใช้กระดาษลดลง 1%
  • การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั้ง ดีเซลและเบนซิน ลดลงอย่างละ 1%
  • ปริมาณของเสียลดลง 10%
  • (G)(H)(G) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 2%
เทียบจากเป้า ลดได้ 2 (ของเสีย กระดาษ) เพิ่ม 3 (น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำ ไฟฟ้า)

ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ในครึ่งปีหลัง และปีต่อ ๆ ไปพร้อมกัน