รู้หรือไม่? ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา TEI มีการใช้ทรัพยากรและปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปเท่าไร? (In Thai)

ในปี 2566 TEI ได้ตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมใน 6 ด้าน พบว่า

น้ำ ไฟฟ้า น้ำมัน ขยะ และก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเรายังส่งวัสดุหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 75%

ส่วนการใช้กระดาษ มีปริมาณลดลงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จากการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร

ทั้งนี้ ทีมงานสำนักงานสีเขียวและทีมตาสับปะรด TEI ได้เก็บรวบรวมสถิติการใช้ทรัพยากร แล้วนำมาประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานตลอดทั้งปี สำหรับปี 2567 จะมีการประเมินการใช้ทรัพยากรเพื่อตั้งเป้าหมายใหม่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมภายในสำนักงานมากขึ้น พร้อมทั้งปรับมาตรการให้เหมาะสม และขอความร่วมมือชาว TEI ทุกคน ช่วยกันลดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษามาตรฐานการเป็นสำนักงานสีเขียวระดับ G ทอง ต่อไปด้วยกัน