Potential Development of Provincial Office of Natural Resources and Environment (Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) for Climate Change Action Plan

อบก. ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของประเทศ โดยเฉพาะบริบทของการพัฒนาเมืองควบคู่กับการลด GHG จึงได้เล็งเห็นว่าจังหวัดมีบทบาทสำคัญ และจากการดำเนินโครงการ“การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนปัจจุบัน มี 25 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังคงมี 51 จังหวัดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลด GHG ตามที่ได้แสดงเจตนารมณ์ไว้ และเพื่อวางแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อบก. จึงได้จัดทำ “โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด” และเนื่องด้วย ทสจ. เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการอำนวยการ ดำเนินการ กำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัด จึงเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อน บูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้จังหวัดมีความสามารถในการรับมือ และสร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

TEI จะดำเนินโครงการฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลด GHG ระดับประเทศตามที่ได้มีการแสดงเจตนารมณ์ไว้ โดยหน่วยงานจังหวัดจะมีบทบาทในการขับเคลื่อน กำกับดูแล และกำหนดทิศทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเพื่อให้มีการวางแผนปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 13 หรือ SDG13

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

 1. เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. เพื่อจัดทำรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk Profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด ตามแนวทางของแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิแห่งชาติ และจัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่

 • Duration:
  16 March 2023 - 8 Febuary 2024
 • Donor:
  TGO - Ayutthaya-MNRE
 • Contact Person:
  Saowanee Boonchiangma / Wisara Hunthanee
 • Contact:
  02 503 3333 exp. 513 | saowanee@tei.or.th