ลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ยกเว้นภาษี ๒๐๐%

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยฯ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงมีการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ภาคเอกชนจัดให้มีการทำวิจัยฯ มากขึ้น 

โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรการข้างต้น จะต้องยื่นโครงการวิจัยฯ ต่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อตรวจสอบและรับรองความเป็นงานวิจัยฯ ก่อนการใช้สิทธิ์ 

ปัจจุบัน สวทช. ได้กำหนดแนวทางการพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ แบบช่องทางด่วน (Fast Track) กรณีผู้ประกอบการเอกชนมีรายจ่ายการทำวิจัยฯ ที่จ่ายให้หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงกำไรที่คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยฯ ให้ความเห็นชอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการนี้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับทำการวิจัยฯ และเข้าข่ายการพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ แบบช่องทางด่วน
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนา
ภาคเอกชน (RDI) สวทช. โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๒๘ – ๑๓๓๒ และ ๑๖๓๑ - ๑๖๓๔ โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๘๑ หรือ ที่อีเมล ifs-rdi@nstda.or.th