TEI สำนักงานสีเขียว

Why to Green???

เชื่อหรือไม่ว่า!? คนส่วนใหญ่ที่ทำงานกว่า 37 ล้านคน ใช้ชีวิตอยู่ที่ทำงาน หรือออฟฟิศมากกว่าอยู่ที่บ้าน ซึ่งหมายความว่า การใช้พลังงานที่ทำงานนั่นย่อมสิ้นเปลืองมากกว่าอยู่ที่บ้านแน่นอน และส่งกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยที่เราไม่รู้ตัว โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ แสงสว่าง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานอย่างฟุ่มเฟือย

Go to Green Office

การปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสำนักงานสีเขียว หรือที่รู้จักกันว่า “Green Office” จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ทุกสำนักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Green Office คืออะไร???

สำนักงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ

 • ลดการใช้พลังงาน ทั้งพลังงานไฟฟ้า น้ำ ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง รวมถึงจะช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน
 • ลดค่าใช้จ่าย เมื่อเราสามารถประหยัดพลังงานได้ ค่าใช้พลังงานต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ก็จะลดลง รวมถึงลดปริมาณการใช้กระดาษภายในสำนักงาน ก็จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้
 • สร้างการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม ตระหนักในการใช้ทรัพยากร รวมถึงแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรต่างๆ เป็นวิธีที่จะช่วยให้รู้จักการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างยั่งยืน
 • สุขภาพอนามัยที่ดี จากการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ในด้านอากาศ ฝุ่นละออง สารเคมี เชื้อโรคต่างๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน

การก้าวสู่ Green Office

การเปลี่ยนเป็นสำนักงานสีเขียวนั้น มีขั้นตอนในการปฏิบัติมากมาย ตั้งแต่การสร้างตัวอาคาร ต้องคำนึงถึงตั้งแต่ออกแบบและก่อสร้างที่เหมาะสม การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน คำนึงถึงคุณสมบัติที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการปฏิบัติของบุคลากรเพื่อลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

วิธีสร้าง Green Office อย่างง่าย

 • ปิดไฟทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ
 • ปิดเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงานให้ติดเป็นนิสัย
 • ใช้อุปกรณ์สำนักงานที่ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เดินทางมาทำงานโดยระบบขนส่งสาธารณะ หรือแบบ Car Pool ไปทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกัน
 • ใช้บันไดแทนลิฟต์ เมื่อต้องขึ้นลง 1-2 ชั้น
 • ใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด
 • ใช้กระดาษ Re-use กับเอกสารภายในหรือจดหมายภายในองค์กร
 • ใช้แสงจากธรรมชาติ ช่วยในการส่องสว่างภายในสำนักงาน
 • ลดและเลือกเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม
 • เน้นการประชุม สีเขียว “Green Meetings”
 • หยุดการใช้ทรัพยากรในการจัดประชุมแบบสินเปลื้อง  

 

เคล็ด (ไม่) ลับ การเป็น Green Office

ความสำเร็จของสำนักงานสีเขียว หนึ่งสิ่งที่ควรมีบรรจุในนโยบายของสำนักงานคือ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว จัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณในการจัดซื้อ (ควบคุมงบประมาณ) มีการตรวจสอบในการเบิกจ่าย (ความถี่และปริมาณ) มีทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย ไม่ stock สินค้าเกินความจำเป็น (ใกล้หมดค่อยซื้อ) กำหนดเป้าหมายในการซื้อค้าสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำข้อตกลงโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมก่อนการจัดจ้าง

 

 

รายงานสถานการณ์ การดำเนินงาน TEI Green Office

 

สถิติรายเดือน 2565
ดาวน์โหลด
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

 

สถิติรายเดือน 2564
ดาวน์โหลด
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

 

สถิติรายเดือน 2563
ดาวน์โหลด
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน

 

สถิติรายเดือน 2562
ดาวน์โหลด
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

 

สถิติรายเดือน 2561
ดาวน์โหลด
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
ธันวาคม