สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในตำแหน่งงานว่างของสถาบัน ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน ถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความชำนาญในส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีเป้าหมายร่วมกันกับสถาบัน

ถ้าท่านต้องการสมัครงานแบบออนไลน์ สามารถเลือกตำแหน่งงานที่ท่านสนใจได้จากทางด้านขวามือ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด และเมื่อท่านต้องการสมัครงานให้กดปุ่ม "กรอกใบสมัคร"

หรือท่านต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน เพื่อกรอกและนำส่ง พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษาส่งกลับมายัง teijob@tei.or.th

ต้องการสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติการทำงานพร้อมสำเนาและรูปถ่ายล่าสุดได้ที่

งานบุคคล (สมัครงาน)
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02 503 3333 ต่อ 255, 254

โทรสาร: 02 504 4826

อีเมล: teijob@tei.or.th

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่ IT Support

ลงประกาศ :
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. สนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ และงานฐานข้อมูล ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศชาย
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี ด้าน IT Support/ Help Desk (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 4.  มีความรู้ด้านประกอบเครื่อง ลงโปรแกรม MS Window, MS Office และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Hardware, Software LAN, Internet, ระบบโทรศัพท์ได้
 6.  สามารถดูแลเว็บไซด์และพัฒนาเว็บไซด์ขององค์กรได้
 7.  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้
 8. มีความรู้พื้นฐานในการสำรองข้อมูล กู้ข้อมูล และแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้
 9. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความยืดหยุ่นด้านเวลา ชอบการเรียนรู้และหาความรู้ใหม่ๆ

ผู้ช่วยนักวิจัย งานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ลงประกาศ :
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. สนับสนุนการวิจัย และสืบค้นข้อมูล
 2. ดำเนินงานตามโครงการ แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมหรืออุตสาหกรรม
 4. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก   
 5. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

ลงประกาศ :
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. ประสานงานการจัดอบรม และจัดหาหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก
 2. งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 3. งานกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน
 4. บริหาร จัดการ จัดเก็บ ดูแลฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน HR ให้เป็นปัจจุบัน
 5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. อายุ 26 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ความเข้าใจระบบงาน HR เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 4. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 6. มีทักษะในการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโส โครงการ TBCSD

ลงประกาศ :
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1.  เขียนรายงานวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล
 2. บูรณาการข้อมูลวิชาการ  และถอดข้อมูลออกมาเป็นองค์ความรู้
 3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ (เน้นงานต่างประเทศเป็นหลัก)
 4. บริหารงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศ ชาย / หญิง
 2. อายุไม่เกิน 40 ปี
 3. ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไปสำหรับปริญญาโท และ 1-3 ปี สำหรับปริญญาเอก
 4. การศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีมาก (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
 6. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

นักวิจัย

ลงประกาศ :
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ของสำนักและสถาบัน
 2. งานวิชาการ และระบบข้อมูลรวมถึง จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล อย่างมีคุณภาพ
 3. ดำเนินงานตาม โครงการแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโครงการ ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ อย่างถูกต้อง ตามข้อตกลงและระเบียบข้อบังคับ ตรงเวลา มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนดอย่างครบถ้วน
 4. ร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการและการรายงาน
 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศหญิง / เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ 0-10 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในตำแหน่งงานว่างของสถาบัน ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน ถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความชำนาญในส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีเป้าหมายร่วมกันกับสถาบัน

ถ้าท่านต้องการสมัครงานแบบออนไลน์ สามารถเลือกตำแหน่งงานที่ท่านสนใจได้จากทางด้านขวามือ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด และเมื่อท่านต้องการสมัครงานให้กดปุ่ม "กรอกใบสมัคร"

หรือท่านต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน เพื่อกรอกและนำส่ง พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษาส่งกลับมายัง teijob@tei.or.th

ต้องการสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติการทำงานพร้อมสำเนาและรูปถ่ายล่าสุดได้ที่

งานบุคคล (สมัครงาน)
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02 503 3333 ต่อ 255, 254

โทรสาร: 02 504 4826

อีเมล: teijob@tei.or.th