บูรณาการความร่วมมือการจัดการชุมชนและท้องถิ่นไร้ถัง ณ อำเภอเกาะลันตา

12 มกราคม 2566 โครงการ CE-Lanta นำโดย คุณพวงผกา ขาวกระโทก และคณะนักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อปท. อำเภอเกาะลันตา 6 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการมูลฝอยและพลาสติกในพื้นที่เกาะลันตา และทบทวนแนวคิดการจัดการชุมชนและท้องถิ่นไร้ถัง ตลอดจนหารือความเป็นได้ในการพัฒนาความร่วมมือของท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการขยะและพลาสติกอย่างมีส่วนร่วม

การประชุมครั้งนี้ นับเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือในระบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การจัดการมูลฝอยและพลาสติกให้เกิดการบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมือที่เหมาะสม และเป็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาอำเภอเกาะลันตาอย่างยั่งยืนต่อไป