ร่วมประชุมตรวจราชการและรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

26 มกราคม 2566 โครงการ CE-Lanta โดยคุณวิลาวรรณ น้อยภา หัวหน้าโครงการ ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมการประชุมในโอกาสตรวจราชการและรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ พร้อมด้วย นายธานี หะยีมะสา ปลัดจังหวัดกระบี่ และนายวิรุจเทพ รัฐการวงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ ได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตาประชุมพบปะหารือรับฟังปัญหา อุปสรรค ความต้องการของพื้นที่ พร้อมมอบนโยบาย โดยมีนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และข้าราชการอำเภอเกาะลันตา เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เพราะเกาะลันตามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามจำนวนมาก มีแนวโน้มจะเติบโตมากขึ้น ควรมุ่งเน้นขายความงดงามของธรรมชาติไม่ได้ขายความศิวิไลซ์ เน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนมากที่สุด และขณะนี้การท่องเที่ยวเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำก่อน หลังจากนี้จะวางแผนด้านการเกษตรแบบยั่งยืน การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต้องทำควบคู่ไปด้วยกันกับภาคการเกษตร เพราะประชากรส่วนใหญ่ของกระบี่ เป็นภาคการเกษตร แผนพัฒนาของจังหวัดกระบี่  และเกาะลันตายังโตได้มากกว่านี้ ควรมีการจัดทำแผน Master Plan ระยะ 5 ปี ข้างหน้า วางระบบการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ การจัดระเบียบริมหาด การก่อสร้างต่าง ๆ และมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ รวบรวมปัญหา และเอกสาร เพื่อจะได้ติดตามและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในระยะเวลารวดเร็วต่อไป 

พร้อมนี้ คณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ upcycling จากวัสดุรีไซเคิลหมุนวนเป็นกระถางต้นไม้ของศูนย์เรียนรู้เครือข่ายโรงเรียน Lanta Plas Center ให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ พร้อมมอบเป็นของที่ระลึกให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเกาะลันตา พร้อมจะได้ประสานเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพี่อนำเสนอการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา พร้อมฐานข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป