การสัมมนาเวทีการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Finance for Biodiversity) ในประเทศไทยขอเชิญชวนภาคเอกชน สถาบันการเงิน เข้าร่วมงานสัมมนาการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพและร่วมสนับสนุนข้อเสนอแนะร่วมการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
 (Fin4Bio Joint Recommendation) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืนมุ่งสู่ Nature Positive Economy
ด้วยสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD-Agence Françoise de Développement) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  กำหนดจัดการสัมมนาเวทีการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Finance for Biodiversity) ในประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 ซี อาเซียน พระราม 4 (C ASEAN RAMA IV) อาคารไทยเบฟควอเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Finance for Biodiversity) โดยในกิจกรรมในงานครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรบายและเสวนาจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งไทยและต่างประเทศ โดยคณะผู้จัดงานได้จัดทำเอกสารข้อเสนอแนะร่วมจากเวทีสัมมนาฯ (Fin4Bio Joint recommendations) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่นำไปสู่การพัฒนาการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มพันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนา Taxonomy ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทย การส่งเสริมให้มีการประเมินและเปิดเผยความเสี่ยงของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ มาตรการสิ่งจูงใจสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรแก่ธรรมชาติ (Nature Positive Economy) รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถ การแบ่งปันความรู้และสิ่งจูงใจในการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่โมเดลธุรกิจและเพื่อแสดงถึงความตั้งใจของภาคีที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยในการสนับสนุนการลงทุนที่เอื้อต่อความหลากหลายทางชีวภาพอันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกรอบการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างข้อเสนอแนะและกำหนดการงานสัมมนาที่
https://drive.google.com/drive/folders/1X4w64MPt2rw2iKNRhUisG9zS02Ix9jlO
สำหรับผู้เข้าร่วมที่เป็นองค์กร 
หากองค์กรของท่านได้ร่วมเห็นความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน คณะผู้จัดงานจึงขอเชิญองค์กรของท่านร่วมสนับสนุนข้อเสนอแนะร่วมฯ ด้วยการลงทะเบียนที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLINOB4y518UdCYVfnj7HRb4eQD5_nrY3JlgBPFiINn2L5Zg/viewform ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
องค์กรที่ร่วมสนับสนุนข้อเสนอแนะร่วมจะได้รับเชิญร่วมถ่ายภาพร่วมกันระหว่างเวลา 09:00-09:45 น. เพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ 
หากองค์กรของท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ผู้ประสานงาน ศิริพร ศรีอร่าม (วีวี่) อีเมล์ vivi@bluerenaissance.co โทร 088 635 4449 Line ID wiifoto
สำหรับบุคคลทั่วไป
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 ซี อาเซียน พระราม 4 (C ASEAN RAMA IV) อาคารไทยเบฟควอเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1GN2SBFhI8zNhwO1qrG_pxiHKywtuR-LrHmV-kjWG10I/edit
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล finance4bio@gmail.com