สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมหารือการดำเนินงานร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์การใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

1 เมษายน 2567 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI นำโดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมต้อนรับ ดร.ประธีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ และทีมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนและหารือประเด็นด้านงานวิจัยที่จะดำเนินงานร่วมในอนาคตระหว่าง TEI และ วว. ซึ่ง วว. เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานวิจัยในเชิงพื้นที่ และขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม