22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลาย

กลุ่มงาน: ความหลากหลายทางชีวภาพ

22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
“ปี 2023 จากข้อตกลงสู่การปฏิบัติ: สร้างความหลากหลายทางชีวภาพกลับคืนมา”
 
“วันที่ 22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ International Day of Biological Diversity” ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อรำลึกถึงวันที่เริ่มบังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) เมื่อปี พ.ศ. 2535
 
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นที่เข้าใจกันในแง่ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต คือ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ รวมถึงความแตกต่างทางพันธุกรรมในแต่ละชนิดพันธุ์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ เช่น ทะเลสาบ ป่าไม้ ทะเลทราย ภูมิทัศน์เกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายระหว่าง มนุษย์ พืช และสัตว์
 
แม้จะมีการสร้างการรับรู้เพิ่มมากขึ้นว่า ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสินทรัพย์ของโลกที่มีมูลค่ามหาศาลสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต แต่การประเมินในปี 2562 พบว่า ถึงจะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพยังคงสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์โลก  จึงเป็นที่มาของการจัดทำกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) ที่ได้รับการรับรองจากการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 15 (COP 15) เมื่อปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “การมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภายในปี 2050 (พ.ศ. 2593)”
 
การเฉลิมฉลองวันสากลเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2023 นี้ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้กำหนดหัวข้อคือ“From Agreement to Action: Build Back Biodiversity” หรือ "จากข้อตกลงสู่การปฏิบัติ: สร้างความหลากหลายทางชีวภาพกลับคืนมา" เพื่อร่วมขับเคลื่อนกรอบงานฯ ของโลก  ที่ให้ความสำคัญเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว


ที่มา:
https://www.cbd.int/article/idb2023
https://www.cbd.int/gbf