การพัฒนาแนวทางควบคุมการเผาในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 ในประเทศไทย

สนับสนุนประเทศไทยในการศึกษาการพัฒนาแนวทางควบคุมการเผาในพื้นที่เพาะปลูก เพื่อแก้ปัญหา PM2.5 .ในประเทศไทย โดยมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  30 กรกฎาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  PURE EARTH
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  วิลาวรรณ น้อยภา
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 322 | wilavan@tei.or.th