การประเมินผลการดำเนินงานมูลนิธิไทยรักษ์ป่าตามแผนแม่บท (2560-2564)

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  17 พฤษภาคม 2564 - 16 สิงหาคม 2564
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  คุณธนิรัตน์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 333 | tanirat@tei.or.th