ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนอันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย” ซึ่งพัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีหน่วยงานร่วมสนับสนุน คือ สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (National Standardization Council: NSC) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผ่านการสนับสนุนทุนวิจัยหลักจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และทุนสนับสนุนบางส่วนจากโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (กลุ่ม PPP Plastic) มุ่งเป้าในการพัฒนาข้อกำหนดและระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนของประเทศไทย และ เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ลดปริมาณของเสียจากระบบ เพื่อรักษาฐานทรัพยากรของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกด้านในภาพรวม


เอกสารดาวน์โหลด :

ผู้ประกอบการ

 1. ข้อกำหนดฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน  
 2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน 
 3. อัตราค่าธรรมเนียมการรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน 
 4. ใบสมัครขอการรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน 
 5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน


ผู้ตรวจประเมินฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

 1. รายชื่อผู้ตรวจประเมินฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน-บุคคล 
 2. รายชื่อผู้ตรวจประเมินฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน-นิติบุคคล 
 3. หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน
 4. ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน-บุคคล 
 5. ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน-นิติบุคคล 
 6. รายการตรวจสอบความสอดคล้องตามข้อกำหนดฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง


 • ระยะเวลาดำเนินการ:
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  แววตา บวรทวีปัญญา | จนันจิตต์ ยานะวิมุติ
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 523 | waewta@tei.or.th