ให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 1

สนับสนุนให้สถานประกอบการได้รับความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและการอนุรักษ์นิเวศไปพร้อมกันและยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่สูงขึ้น (พื้นที่เป้าหมาย : นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งหน่วยงานพื้นที่เขตใน กทม.)www.tei.or.th/gi

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  12/12/2560-12/9/2561
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ภัทรา จิตรานนท์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 518 | pattra@tei.or.th