การประชุมเพื่อปรึกษาขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ_ทีมภาคใต้

5 กรกฎาคม 2564 โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาคใต้) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับแกนนำภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ได้ร่วมกันหารือขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตามข้อเสนอโครงการศึกษาการประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทั้ง 6 เมือง ได้แก่ เมืองพะตง เมืองบ่อยาง เมืองปาดังเบซาร์ เมืองควนลัง จ.สงขลา เมืองละงู จ.สตูล และเมืองโตนดด้วน จ.พัทลุง รวมทั้งหารือประเด็นปัญหาในการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละทีม