SUCCESS-การเตรียมความพร้อมการประเมินความเปราะบางของเมืองแบบมีส่วนร่วม-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (CSNM) และกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินความเปราะบางของเมืองแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (EU) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) มีภาคีเครือข่ายทั้งภาคประสังคม ภาครัฐ และภาควิชาการ  ทั้งหมด 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย โดยมีภาคประชาสังคมที่เข้าร่วม ประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนฅนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น, กลุ่มสหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมืองไผ่, ศูนย์ข้อมูลเพื่อสันติภาพและสิทธิมนุษยชนอีสาน, กลุ่มอนุรักษ์ป่าโคกสำเหร่ไชยา, ศูนย์ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำโขง และสหกรณ์มิตรภาพมั่นคงหนองคาย ภาควิชาการ ประกอบด้วย มหางิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยชีวิตเมืองหนองคาย มหาวิทยาลัยนครพนม และผู้อำนวยการสถาบันชุมชนอีสาน เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในการประเมินความเปราะบางของเมืองแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้