สร้างความเข้าใจและปรับรูปแบบการทำงานท่ามกลางสถานการณ์ Covid-19 เพื่อประเมินความเปราะบางของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำโดยดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมกับ SCF จัดประชุมร่วมกับคณะทำงานแกนหลักของทีม CSOs ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป โดยแยกจัดประชุมกับแต่ละทีม จำนวน 6 ทีม ได้แก่ ทีมบ่อยาง (16 ก.ค.64), ทีมโตนดด้วน พัทลุง (21 ก.ค.64), ทีมพะตง สงขลา (22 ก.ค. 64 – ช่วงเช้า), ทีมเมืองปาดังเบซาร์ สงขลา (22 ก.ค. 64 – ช่วงบ่าย), ทีมเมืองละงู (27 ก.ค. 64 – ช่วงเช้า) และ ทีมควนลัง สงขลา (27 ก.ค. 64 – ช่วงบ่าย) โดยได้ร่วมทบทวนทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ การวางแผนปรับรูปแบบการทำงานและการจัดประชุม รวมถึงการปรับบทบาทของทีมงานให้สอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนการทำงานได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยจะชี้แจงรายละเอียดของการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสหภาพยุโรปในครั้งต่อไป