TEI, CSNM จับมือกับทีมวิชาการ (TF: Technical Facilitator) เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองอย่างมีส่วนร่วมโดยภาคประชาสังคม

16 สิงหาคม 2564  โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ทีมงาน TEI นำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ร่วมกับทีมวิชาการ TF: Technical Facilitator ทั้ง 6 ท่าน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของการประเมินความเปราะบางของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหารือเกี่ยวกับเนื้อหา (ร่าง) คู่มือการประเมินความเปราะบางของเมืองสำหรับภาคประชาสังคม ให้มีความสอดคล้องและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ