สร้างความเข้าใจและปรับรูปแบบการทำงานท่ามกลางสถานการณ์ Covid-19 เพื่อประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-ภาคอีสาน

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำโดยดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมกับ CSNM จัดประชุมร่วมกับคณะทำงานแกนหลักของทีม CSOs ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป โดยแยกจัดประชุมกับแต่ละทีม จำนวน 6 ทีม ได้แก่ ทีมเมืองขอนแก่น (24 ส.ค.64-ช่วงเช้า), ทีมบ้านไผ่ ขอนแก่น (24 ส.ค. 64-ช่วงบ่าย), ทีมสระใคร (31 ส.ค. 64 – ช่วงเช้า), ทีมเมืองหนองคาย (31 ส.ค. 64 – ช่วงบ่าย), ทีมสามพร้าว (2 ก.ย. 64 – ช่วงเช้า) และ ทีมหนองสำโรง อุดรธานี (6 ก.ย. 64 – ช่วงบ่าย) โดยได้ร่วมทบทวนทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ การวางแผนปรับรูปแบบการทำงานและการจัดประชุม รวมถึงการปรับบทบาทของทีมงานให้สอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนการทำงานได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19